انجمن منطق ایران برنامه سخنرانی‌های ماهيانه سال 1402 را به شرح زير اعلام می‌کند:

 

25 اردیبهشت

 

علیرضا دارابی

 

نزاع بر سر تفسیر سور شرطی

 

29 خرداد

 

فاطمه سادات نبوی

 

استدلال‌های غیریکنوا در فرایند استنباط احکام شرعی

 

26 تیر

 

محمد گلشنی

 

The Diamond Principle: From Jensen to Shelah

 

30 مرداد

 

محسن حائری

 

استدلال‌آوری چندوجهی و اهمیت وجوه غیرکلامی در استدلال

 

27 شهریور

 

علی اصغر جعفری ولنی

 

راستی‌آزمایی روش آموزش منطق

 

24 مهر

 

مسعود پورمهدیان

 

منطق و احتمال

 

29 آبان

 

نازنين روشندل توانا

 

بررسی برخی خواص منطق گودل با دلتا با استفاده از نظریه مدل

 

27 آذر

 

علی صادق دقیقی

 

تأثیرات پیشرفت‌های متاخر در نظریه مجموعه‌ها بر فلسفه ریاضی

 

25 دی

 

فرشته نباتی

 

موجهات در اندیشه فرگه و راسل

 

30 بهمن

 

حميد وحید

 

Reason, Belief and Inference

 

21 اسفند

 

فاطمه شیرمحمدزاده ملکی

 

منطق‌های زیرشهودی و همتاهای وجهی آن‌ها

 

 

ساعت و محل برگزاری در آگهی اختصاصی هر سخنرانی اعلام خواهد شد.