محمّدعلی یوسفی‌پور

یکی از مهم‌ترین مسائل بخش ارجاعِ فلسفه­‌ی زبان، مسئله‌­ی معنای نام­‌های خاص است. دو شخصیت اصلی این مبحث فرگه و میل هستند. فرگه علیه دیدگاه میل، چند معما را مطرح کرده­ است. یکی از این معماها، معمای بافتار باور است. معمای بافتار باور بیانگر آن است که اگر دیدگاه میل در باب نام­‌های خاص صحیح باشد، آنگاه اصل شهوداً صادق شکسپیرینیزم1  در بافتار باور نقض می­‌گردد. کریپکی که یکی از مدافعین برجسته­‌ی دیدگاه میلی است، نشان می­‌دهد که معمای بافتار باور، در صورت پذیرفتن دیدگاه فرگه در باب معنای نام­‌های خاص نیز قابل باز تولید است. دیوید سوسا که از مدافعین دیدگاه فرگه‌­ای است، مدعی است که معمای فرگه علیه میل را که کریپکی معتقد است توانسته با دو معمای مشابه، آن را خنثی کند، مجدداً احیاء کرده است. از نظر وی اصل شهوداً صادق هرمنوتیک2 تنها در صورت پذیرفتن دیدگاه میلی، در بافتار باور نقض می­‌شود. در این مقالک پس از تبیین پیشنهاد سوسا، نگرانی‌­ای درباره­‌ی آن مطرح شده است.

Donnellan, Keith S. 1966. "Reference and Definite Descriptions." The Philosophical Review 75: 281-304.
Kripke, Saul. ‘A Puzzle about Belief’. Meaning and Use. Ed. A. Margalit. Dordrecht: Reidel, 1979. 239–83.
Mill, John Stuart. ‘Of Names’. System of Logic (1881). Reprinted in A. P. Martinich, ed. The Philosophy of Language. New York, NY: Oxford UP, 2001. 266–71.
Sosa, David. 1996. "The Import of the Puzzle About Belief." The Philosophical Review 105: 373-402

1Shakespeareanism Principle
2 Hermeneutic Principle