یک مدل انبساطی-تقارنی جبرگرایانه برای عکس فرمول بوریدان

 

لطف‌الله نبوی

گروه فلسفه، حکمت و منطق دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده: 

مقاله مشهور خانم مارکوس روت بارکان در سال 1946 با عنوان "A Functional Calculus Based on Strict Implication" آغازگر بحث مهم رابطه سور و جهت در منطق موجهات جدید است. در این مقاله نظامی بر اساس اصل موضوع مهمی طراحی می‌شود که بعد ها به «فرمول بارکان» (BaF) مشهور می‌شود. در بین دانشمندان «کواین» به شدّت منتقد طرح فرمول مزبور و بحث در باب آن بود و بسیاری دیگر از منطق‌دانان مشهور همانند «پرایور»، «کریپکی»، «پلانتینگا»، «کرسول» و «هیوز»، «زالتا» ارزش منطقی- فلسفی فراوانی برای این بحث قائل شده‌اند.
به تبع فرمول بارکان، عکس این فرمول (CBaF) و نیز «فرمول بوریدان» (BuF) و عکس آن  (CBuF)که دیگر جنبه‌های رابطه جهت و سور را آشکار می‌سازند، در سفره بحث وارد شده و منطق‌دانان را به چالشی جدی در باب پذیرش یا عدم پذیرش فرمول‌های مزبور دعوت می‌کند. از آن‌جا که عکس فرمول بوریدان در عمده نظام‌های مشهور منطق موجهات محمولی غیرمعتبر تلقی می‌شود، در این سخنرانی سعی می‌شود مدل متناظر و حمایت‌کننده‌ی فرمول مزبور مورد بحث قرار گیرد و پیشنهادی در این باب ارائه شود که یک مدل انبساطی-تقارنی جبرگرایانه است.

دوشنبه، 25 مهر 1401، ساعت16:30 الی 18

آدرس: تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، طبقه اول، سالن استاد شکویی

پیوند سخنرانی برخط (آنلاین): https://lablive.modares.ac.ir/b/dav-vi7-eyf

فایل pdf همین اطّلاعیّه: