اعضاء هیئت مدیره:

ضیاء موحد (رئیس انجمن)

 

رضا محمد زاده (نایب رئیس انجمن)

لطف الله نبوی (خزانه‌دار)

محمدعلی اژه‌ای

فر شته نباتی

محمد اردشیر (افزوده شده در انتخابات مجمع عمومی سال 1391؟)

سیدنصرالله موسویان (افزوده شده در انتخابات مجمع عمومی سال 1391؟)

بازرس:

آقای هومن محمد قربانیان