منطق جبری
اسفندیار اسلامی - 1393/09/26
این ایده حل مسائل منطق ”که ابتدا آنها را به زبان جبر ترجمه کرده و سپس با روش های قدرتمند جبر به آنها پاسخ دهیم و نهایتا جواب را به زبان منطق برگردانیم” زمان لیبنیتز و پاسکال بر میگردد مقالات در حوزه تاریخ منطق اشاراتی دارند که این روش به طور موثری در قرن نوزدهم نه تنها در منطق های گزاره ای بلکه در منطق محمولات نیز بکار برده شده است( دمورگان، پیرس و دیگران این روش را به کار بردند).از آن زمان کاربردها افزایش یافت هر چند به بعضی از این ها توجه نشد


 برای دریافت فایل تصویری سخنرانی ومتن از لینک زیر استفاده کنید


 

متن پاورپوینتpdf icon small