انجمن منطق ایران برگزار می کند

نظریۀ گلوآن‌ها؛ دربارۀ هیچ و همه‌چیز (نظریۀ پریست دربارۀ وحدت اشیا)

 

Gluon Theory; about nothing &everything

بهنام ذوالقدر

گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

هر چیزی یک چیز است. هر میز یک میز است. هر گزاره یک گزاره است. هر شکل هندسی یک شکل هندسی است.  «یک» در این جملات به چه معناست؟ شاید این پرسش مهم به نظر نرسد، ولی می‌توان آن را به گونه‌ای دیگر مطرح کرد. چه چیز موجب وحدت اشیاء می‌شود؟ به عبارت دیگر، چه چیز از مجموعه‌ای از کثرات یک واحد را می‌سازد؟ 

در پاسخ به این پرسش، گراهام پریست نظریۀ گلوآن‌ها را ابداع کرده است. نظریه‌ای که در وجه متافیزیکی مبتنی بر «تناقض‌باوری» و «ماینونگ‌گراییِ وجهی» و در وجه منطقی مبتنی بر یک «منطق فراسازگار» است. در این سخنرانی ابتدا نظریۀ گلوآن‌ها را معرفی کرده و سپس بر اساس آن، وحدت کل عالم یا به عبارتی همه‌چیز را بررسی خواهیم کرد و سپس وضعیتِ متافیزیکیِ عدمِ مطلق یا به عبارتی هیچ را مورد بحث قرار خواهیم داد. رابطۀ میان این دو شیءِ مرموز، یعنی هیچ و همه‌چیز، دغدغۀ اصلی این سخنرانی خواهد بود.

مکان:  تهران ، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه امیرکبیر، 

دانشکدۀ ریاضیات و علوم کامپیوتر، طبقه سوم، اتاق 304


زمان: چهارشنبه، 25 فروردین 1395 ، ساعت 4:30 بعد از ظهر