انجمن منطق ایران برگزار می کند

ایراد سخنرانی در رابطه با منطق های چند ارزشی و معرفی منطق پیوسته توسط  رقیه صفری

مکان: تهران،خیابان ولیعصر،خیابان نوفل لوشاتو،خیابان آراکلیان،شمارة4

موسسۀ پژوهشى حکمت وفلسفه ایران

زمان: چهارشنبه، 29بهمن 1393،ساعت 4:30بعدازظهر

باهمکاري موسسةپژوهشى حكمت وفلسفه ايران