سخنران عنوان چکیده
عامر آمیخته نسخه‌های فازی منطق موجهات R و K:
حساب ابررشته‌های برچسب‌خورده
امیرهوشنگ حسین‌پور دهکردی،
مجید علیزاده، علی موقّر
Linear Temporal Public Announcement Logic:
A new prespective for reasoning about the knowledge of multi-classifiers
سیدمحمّدامین خاتمی Compactness of First-Order Fuzzy Logics
‌‌کریم خانکی Neo-Stability project and new classes of theories
علیرضا دارابی تأملی در قیاس‌هایی با مقدمه‌ای شرطی و مقدمه‌ای حملی در آثار ابن‌سینا
درة‌السادات دستغیب
هادی فراهانی
یک توسیع شناختی از منطق فازی وکاشیویچ
ریحانه ذوقی‌فرد
محمد گلشنی
Completeness of the provability logic GL with respect to the filter sequence of normal measures
نازنین روشندل توانا Some model theory for Rational Gödel Logics
امیرحسین شرفی
اسداللّه فلّاحی
Investigation on Pretabular Logics over
Classical Relevance Logic
علی فرجامی Discursive Input/Output Logic
مقداد قاری Tableaux and interpolation for justification logics
سید احمد میرصانعی نظریه برهان برای ابداکشن مرتبه اول:
حساب رشته‌ها و قواعد ساختاری
فاطمه‌سادات نبوی صورت بندی واجب مشروط در یک منطق تکلیف
همه‌ی چکیده‌ها یک‌جا

برنامه‌ی زمانی همایش

پیوند شرکت در همایش: (شرکت در همایش برای عموم علاقه‌مندان، آزاد و رایگان است)

https://vclass2.modares.ac.ir/b/dav-p84-hhm-pra