برنامه ی سخنرانی ها

 

ساعت

سخنران

عنوان سخنرانی

صبح

چهارشنبه

8/10/1395

 

رئیس جلسه

مسعود پورمهدیان

8:30

9

ثبت نام

 

9

10

محمد گلشنی

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

افزودن تمایزناپذیرها به کمک فورسینگ

با کاربرد در منطق وجهی فورسینگ

10

10:30

پذیرایی

10:30

11:15

سلمان پناهی

دانشگاه ملبورن

دو وجهی نگری، ادات منطقی، و نتیجه منطقی

11:15

12

زهرا غفوری

دانشگاه صنعتی شریف

اصل استقرای باز و دنباله‌های اسپکر

 

12

14

نماز و ناهار

عصر

چهارشنبه

8/10/1395

 

رئیس جلسه

مجید علیزاده

14

15

فاطمه سیفان

دانشگاه ارلانگن

منطق وجهی نقطه‌ثابت و خودران‌ها:

رویکرد هم‌جبری

15

15:45

داود حسینی چفلی

دانشگاه تربیت مدرس

سمنتیکی برای رواداری بر پایه‌ی نظریه‌ی بازی

15:45

16:15

پذیرایی

16:15

17

محمد زرقانی

علی اکبر استاجی

ابوالقاسم کریمی فیض ‌آبادی

دانشگاه حکیم سبزواری

جنبه‌های منطق توپوقاب‌ها

17

17:45

پروین صفری

سعید صالحی پورمهر

دانشگاه تبریز

معناشناسی کریپکی برای منطق‌های فازی

   

     

صبح

پنج‌شنبه

9/10/1395

 

رئیس جلسه

محمد اردشیر

9

10

ضیاء موحد

موسسه پژوهشی

حکمت و فلسفه ایران

شعر و ریاضیات

10

10:30

پذیرایی

10:30

11:15

پیام سراجی

سعید صالحی پورمهر

دانشگاه تبریز

تعمیم قضیه گودل- راسر

برای نظریه­های تعریف­پذیر

11:15

12

فاطمه نبوی

دانشگاه قم

رویکرد فعلی در منطق اصول فقه

 

 برای دریافت فایل برنامه و پوستر از لینک زیر استفاده کنید


پوستر همایش

 


فایل برنامه همایش

 

چکیده‌ی سخنرانی‌ها