ﻓﻠﺴﻔﻪ رﯾﺎﺿﯽ از دو ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد: (1) رﯾﺎﺿﯿﺎت درﺑﺎره ﭼﯿﺴﺖ؟ و(2) ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ رﯾﺎﺿﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟

واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺑﺘﺪا ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﻋﻤﺪة ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﻃﺮح ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ ﻟﻮﺟﯿﺴﯿﺴﻢ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺟﻬﺖ ﻓﺮوﮐﺎﻫﺶ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ. روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﮐﻪ آﯾﺎ
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ در ﻣﻨﻄﻖ از رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺳﻬﻞﺗﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ. در ﻃﯽ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺧﺼﻠﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎي رﯾﺎﺿﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ از ﺣﯿﺚ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻮدن ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.


برای دانلود فایل خلاصه از لینک زیر استفاده کنید

خلاصهpdf icon small