در اینجا فهرستی از مجلات منطقی که در پایگاه SJR نمایه‌گذاری شده‌اند به ترتیب حروف الفبا ارائه می‌شود. هرچند این مجلات در حوزه‌های مختلف منطق مبادرت به چاپ مقاله می‌کنند، ولی برای ارجاع راحت‌تر ما آنها را در سه گروه (منطق ریاضی، منطق فلسفی، و منطق محاسباتی) طبقه‌بندی کرده‌ایم. در انتها نیز فهرستی شامل برخی از مجموعه مقالات کنفرانس‌ها در حوزه‌ی منطق ارائه می‌شود.

Mathematical logic:

 1. Algebra and Logic
 2. Annals of Pure and Applied Logic
 3. Archive of Mathematical Logic
 4. Axioms
 5. Bulletin of Symbolic Logic
 6. Bulletin of the Section of Logic
 7. Journal of Applied Logic
 8. Journal of Applied Non-Classical Logics
 9. Journal of Logical and Algebraic Methods in Programming
 10. Journal of Logic and Analysis
 11. Journal of Logic and Computation
 12. Journal of Logic, Language and Information
 13. Journal of Mathematical Logic
 14. Journal of Symbolic Logic
 15. Logic and Logical Philosophy 
 16. Logique et Analyse
 17. Logic Journal of the IGPL
 18. Logica Universalis
 19. Mathematical Logic Quarterly
 20. Notre Dame Journal of Formal Logic
 21. Reports on Mathematical Logic
 22. Review of Symbolic Logic
 23. Studia Logica
 24. Theoria

Philosophical logic:

 1. Erkentniss
 2. History and Philosophy of Logic
 3. Journal of Philosophical Logic
 4. Synthese

Computational logic:

 1. ACM Transactions on Computational Logic
 2. Annals of Mathematics and Artificial Intelligence
 3. Artificial Intelligence
 4. Fuzzy Sets and Systems
 5. Fuzzy Optimization and Decision Making
 6. International Journal of Fuzzy Logic and Intelligent Systems
 7. Journal of Automated Reasoning
 8. Journal of Logical and Algebraic Methods in Programming
 9. Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing
 10. Logical Methods in Computer Science
 11. Mathematical Structures in Computer Science
 12. Soft Computing
 13. Theoretical Computer Science

 

Proceedings:

 1. Advances in Modal Logic (AiMl)
 2. Theoretical Aspects of Rationality and Knowledge (TARK)
 3. Workshop on Logic, Language, Information and Computation (WoLLIC)