در اینجا فهرستی از منطق‌پژوهان ایرانی (به همراه پیوند صفحه‌ی خانگی آنها) ارایه می کنیم. این فهرست شامل آن دسته از منطق‌پژوهانی است که در مجلات منطق ارائه‌شده در پایگاه SJR مقاله ای به چاپ رسانده‌اند (فهرستی از این مجلات منطق در این پیوند ارائه شده است). لطفا با معرفی پژوهشگرانی که نام آنها از قلم افتاده است ما را در تکمیل این فهرست یاری نمایید: