انجمن منطق ایران برگزار می کند

برهان صديقين

به روايت علامه طباطبايي

 

محمود مروارید

پژوهشکدۀ فلسفۀ تحلیلی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

گاه گفته مي‌شود برهاني كه علامه طباطبايي در حاشيه اسفار براي اثبات وجود خداوند مطرح كرده‌است، بر هيچ اصل يا مسئله فلسفي ابتنا ندارد، و از اين رو مي‌توان آن را مصداق كاملي براي «برهان صديقين» به شمار آورد. اما به نظر مي‌رسد كه اين گفته نادرست است و برهان علامه، بدون بهره گيري از دو فرض فلسفي، يعني نظريه حداکثری مطابقت با عالم وجود و نظریه تعمیم یافته وحدت شخصی وجود به سرانجام مطلوب نمي‌رسد. به ويژه آنكه فرض دوم بسيار مناقشه آميز است، و اثبات آن به هيچ روي از اثبات اصل مدعا (يعني وجود داشتن واجب الوجود بالذات) ساده‌تر نيست.

مکان: تهران،خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه،دانشگاه امیرکبیر،دانشکدۀ ریاضیات و علوم کامپیوتر، طبقه دوم، اتاق 202

زمان: چهارشنبه،4اسفند 1395،ساعت 4:30 بعدازظهر