انجمن منطق ایران برگزار می­کند

Model logic as fragment of first- order logic

دکتر مجید علیزاده

دانشگاه تهران

در این سخنرانی قضیه معروف فان بن تام (Van Benthem ) که منطق مرتبه اول و منطق وجهی را به هم مربوط می سازد، بحث می شود. به بیان دقیقتر این قضیه بیان می کند یک فرمول مرتبه اول معادل با ترجمه استاندارد یک فرمول وجهی گزاره ای استاگر و تنها اگر تحت دو تشابهی (Bisimulation) پایا باشد. این قضیه یک شناخت از طبیعت منطق وجهی به عنوان بخشی از منطق مرتبه اول بدست می دهد و بنابراین یک روش مهم برای اندازه گیری بیان پذیری منطق وجهی می باشد.

 

 

مکان: تهران،خیابان ولیعصر،خیابان نوفللوشاتو،خیابان آراکلیان،شمارة4

موسسۀ پژوهشى حکمت وفلسفه ایران

 

زمان: چهارشنبه،1مهر 1394،ساعت 4:30بعدازظهر

باهمکاري موسسة پژوهشى حكمت وفلسفه ايران


برای دریافت فایل پی دی اف از لینک زیر استفاده کنید

خبر نامه شماره 2