انجمن منطق ايران برگزار مي کند

عقلانيت و منطق

حسين شيخ رضايي

 

استاديار موسسة پژوهشى حكمت و فلسفه ايران

 مکان: تهران ، خيابان ولي عصر ، خيابان نوفل لوشاتو ، خيابان آراكليان ، شماره 4.

موسسة پژوهشى حكمت و فلسفه ايران

زمان: چهارشنبه، 29 آبان 1392، ساعت 4 بعد از ظهر

با همکاري موسسة پژوهشى حكمت و فلسفه ايران