احمد شفيعي ده آباد ۳۰ بهمن ۱۳۹۲

قانون بر جهان حاكم است يا تصادف؟ در اين جا پس از ذكر مقدمات لازم Randomness به صورتهاي متفاوت ولي هم ارز با استفاده از 1- پيچيدگي كولموگورف 2- تست مارتين – لوف 3- تئوري مارتينگلها و فرآيندهاي مارتينگلي تعريف مي شود و پس از ذكر بعضي از ويژگيهاي آن نكاتي در مورد تلاشهاي رياضيدانان و متخصصان علوم كامپيوتر در جهت پاسخگوئي به سؤال مذكور بيان مي گردد. مخاطبان این کتاب خوانندگان علاقه مندی هستند که آشنایی اولیه با منطق جدید داشته باشند. آگاهی از منطق موجهات جدید، گذشته از ارزش منطقی فلسفی آن، ابزاری در اختیار ما می گذارد که بتوانیم میراث دانشمندان خود به ویژه ابن سینا را درک و ارزیابی کنیم.

 

 

 

برای دریافت فایل صوتی از لینک زیر استفاده کنید

Randomness