انجمن منطق ایران برگزار می­کند

ابنسینا علیه افلاطونگرایی در ریاضیات

محمدصالح زارعپور

دانشگاه کمبریج، کالج کلرهال

دیدگاه افلاطون دربارهی اشیاء ریاضی متکی بر دو باور اصلی است: (1) اشیاء ریاضی وجود مستقل غیرمادی دارند. (2) اشیاء ریاضی نسبت به اشیاء فیزیکی تقدم دارند و بهنحوی اصل و مبنای آنها هستند. ابنسینا علیه هر دو نظریه استدلال و آنها را رد میکند؛ هر چند خود او افلاطون را مدافع هیچ کدام از این دو باور نمیداند. در بخش اول این ارائه نشان خواهم داد دیدگاهی که ابنسینا به افلاطون نسبت میدهد هم با نظر افلاطون متفاوت است و هم با آنچه ارسطو به افلاطون نسبت میدهد. در بخش دوم استدلالهای ابنسینا برای رد دو باور مذکور را بررسی میکنم.

مکان: تهران،دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکدۀ ریاضی، طبقه سوم

زمان: چهارشنبه،25 مهر  1397،ساعت 4 بعدازظهر

برای آگاهی از برنامه های انجمن منطق ایران به وب سایت زیر مراجعه فرمایید:

www.irlogic.org