دهمين همايش ساليانه انجمن منطق ايران

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 3 و 4 اسفند 1401

 

برنامه زمان‌بندی سخنرانی‌ها

 

 Conference Schedule 1

 Conference Schedule 2

 Conference Schedule 3