برای عضویت در انجمن منطق ایران در سال 1402 از طريق اين فرم اقدام نماييد. 

 

حق عضویت پيوسته برای اعضای هیأت‌علمی: 250 هزار تومان

حق عضویت پيوسته برای غير اعضای هيات علمی: 150 هزار تومان

حق عضویت وابسته: حداقل 500 هزار تومان

 هزینه‌ی صدور و ارسال کارت عضویت: ۵۰هزار تومان


اطلاعات کارت و حساب بانکی:

نام صاحب‌حساب: هومن محمد قربانیان

بانک: تجارت

شماره‌ی کارت: 5859831047639413

شماره‌ی حساب: 0003892012244

شماره‌ی شبا: IR020180000000003892012244